FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने आयोजनाका लागि योजना किताब प्रयोगमा ल्याइएको छ। समिति निर्णय, व्यहोरा तथा भुक्तान सम्बन्धी सबै विवरण यसैमा उल्लेख गरिएको छ । छुट्टै माइन्युट बुक आवश्यक नपर्ने भएकोले उपभोक्ता समितिले यस योजना किताब प्रयोग गर्नुहुन ।

उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने आयोजनाका लागि योजना किताब प्रयोगमा ल्याइएको छ। समिति निर्णय, व्यहोरा तथा भुक्तान सम्बन्धी सबै विवरण यसैमा उल्लेख गरिएको छ । छुट्टै माइन्युट बुक आवश्यक नपर्ने भएकोले उपभोक्ता समितिले यस योजना किताब प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

Pages