FAQs Complain Problems

७८/७९

दरखास्त फारम

करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको विज्ञापन

विभिन्न प्रविधिक पदमा करारमा काम गर्न कर्मचारीहरुको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना

स्वास्थ्य सेवाको करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना