FAQs Complain Problems

सेवाग्राहिहरुले धेरै सोध्ने प्रश्नहरु

१) गजुरी  गाउँपालिकाको कार्यालय गजुरी हो कि आदमघाट हो?

-> हालको गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय गजुरी बजारमा  हो ।

२)  यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष ज्यू को फोन नम्बर कति हो  ?

-> ९८५१२०५५६८

३) यस गाउँपालिकाको  न्यायिक समितीको कार्यालय कहाँ हो ?

-> गजुरी गाउँपालिकाको कार्यालयकोमा छ ।

४) योजना सम्झौता गर्दा के के गर्नु पर्छ ?

->

आवश्यक कागजात

१) ब्यहोरा खुलेको निवेदन। २) निर्वाचित पदाधिारीको उपस्थितिमा सरोकारवाला समूदाय भेला भइ उपभोक्ता समिति र अनुगमन समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपी। ३)सम्झौता एबं खाता संचालन लगायतका अन्य आबश्यक निर्णयको प्रतिलिपी। ४)उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरीकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी। ५) विनियोजित बजेट र योजनाकोे प्रतिलिपी संलग्न। ६) प्राविधिक लागत अनुमान वा विषय खुलेको प्रस्तावना। ७) सम्बन्धित वडा कार्यालयकोे सिफारिश र दस्तुर तिरेको सक्कलै रसिद।

सेवा सुबिधा प्राप्त गर्न आवस्यक पर्ने प्रक्रिया

१) निवेदन सहित तोकिएका कागजातहरु पेश गर्ने । २) वडा अध्यक्ष÷वडा सदस्य÷वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने ३) निवेदन दर्ता गर्ने । ४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिश तयार गर्ने । ५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने । ६) कानूनी जटिलता भए वा देखिएमा आबश्यक कानूनी परामर्श लिने । ७) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिश उपलब्ध गराउने र उपलब्ध गराइएको सिफारिश लगायतका कागजातको कार्यालय प्रति अभिलेख सुरक्षित गरी राख्ने ।

जिम्मेवार अधिकारी

वडा अध्यक्ष÷वडा सदस्य÷वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटको कर्मचारी

लाग्ने समय

सोही दिन, सर्जमिन मुचुल्काको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र

 

Document: